ผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 โรงเรียนขนาดเล็กที่่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับ สพป.นม.7

 ๑โรงเรียน๑นวัตกรรม

 เผยแพร่ผลงานสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

 สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบ3 จาก สมศ.
ด้านปฐมวัย ด้านประถม-มัธยมศึกษา


         โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

    รับมอบโดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ

วารสารใต้ร่มหนองจาน

โรงเรียนบ้านหนองจาน

 

 

สถิติเยี่ยมชม

วันนี้6
เมื่อวาน10
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้220
ทั้งหมด33606

Currently are 16 guests and no members online

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

สถานศึกษาจะดำเนินการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพให้มีคุณธรรมนำความรู้ เน้นความรับผิดชอบ มีทักษะด้านศิลป์บูรณาการและความรู้ตามมารตฐานการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   
 

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. พัฒนาผู้เรียนตามแนววิถีพุทธ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย
  4. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน
   
 

เป้าระสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. บุคลากรมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน
  4. ผู้เรียนมีลักษณะที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
  5. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มมาตรฐาน